Prawo o szkolnictwie wyższym

Z Otwarty System Antyplagiatowy
Skocz do: nawigacja, szukaj

5 września 2014 r. ukazał się Dziennik Ustaw z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym [1][2]. Zmiany weszły w życie 1 października 2014 r.


Nowelizacja wprowadza szereg zmian, w tym także istotne zmiany w kwestii kontroli antyplagiatowej prac dyplomowych. Do najważniejszych z nich należą:


Art. 35.
Rektorzy uczelni, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., są obowiązani przekazać do ogólnopolskiego repozytorium pisemnych prac dyplomowych dane dotyczące prac dyplomowych, których obrona zakończona pozytywnym wynikiem odbyła się po dniu 30 września 2009 r.


Art. 167a.

 1. Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest pozytywna ocena pracy dyplomowej.
 2. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz umiejętności samodzielnego analizowania i wnioskowania.
 3. Pracę dyplomową może stanowić w szczególności praca pisemna, opublikowany artykuł, praca projektowa, w tym projekt i wykonanie programu lub systemu komputerowego, oraz praca konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna.
 4. Uczelnia jest obowiązana do sprawdzania pisemnych prac dyplomowych przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem programów antyplagiatowych współpracujących z ogólnopolskim repozytorium pisemnych prac dyplomowych .


Art. 167b.

 1. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego prowadzi ogólnopolskie repozytorium pisemnych prac dyplomowych.
 2. W repozytorium zamieszcza się:
  1. tytuł pracy dyplomowej;
  2. imiona i nazwisko autora pracy dyplomowej;
  3. imiona i nazwisko promotora pracy dyplomowej;
  4. imiona i nazwiska recenzentów pracy dyplomowej;
  5. nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej;
  6. nazwę uczelni;
  7. datę zdania egzaminu dyplomowego;
  8. nazwę kierunku studiów;
  9. treść pracy dyplomowej.
 3. W repozytorium nie zamieszcza się prac zawierających informacje podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 4. Dane, o których mowa w ust. 2, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy uczelni. Dostęp do danych przysługuje promotorowi pracy dyplomowej oraz Komisji.
 5. Rektor uczelni jest obowiązany do wprowadzenia pracy dyplomowej do repozytorium niezwłocznie po zdaniu egzaminu dyplomowego.